Kurumsal Hedefimiz

    Kalkınma Planları ve Programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde üretilmesi, kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığı sağlamak için; kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolünü sağlamak amaçlanmaktadır. Söz konusu Kanunun, kamu kaynaklarının kullanılmasına yönelik genel esaslarının düzenlendiği bölümünde; kamu idarelerinin stratejik plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları ve bütçelerini de stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu olarak performans esasına dayalı şekilde hazırlamaları gerekliliği belirtilmiştir.

 

        Performans programı; Belediyenin, bir mali yılda, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programıdır.


Performans programı; bir mali yılda yürütülecek faaliyetleri belirlediğinden, detaylı bir ön çalışma ve değerlendirme gerektirmektedir. Hedef ve göstergelerin doğru ve tam olarak oluşturulması, mali yıl sonunda hazırlanacak faaliyet raporu performans değerlendirmesine temel oluşturacağından, performans programında kullandığımız verilerde idarenin gereksinimleri ve kaynakları dikkate alınmış olup hedeflere ulaşma seviyeleri göz önünde tutulmuştur.


            Belediyemizce performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyet ve projeler ve bunların sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçlar her mali yıl sonunda performans değerlendirmesine tabi tutulacaktır.


         Belediyemizce planlı hizmet üreterek belirlenen politikaları somut is programlarına ve bütçelere dayandırarak, uygulamayı etkili bir biçimde ortaya koymayı hedeflemekteyiz.

       Performans programı, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır. Stratejik Plan’da öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır. Performans Programı hazırlanırken belediyemiz stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerden mali yıl için öncelikli olanlar belirlenmiştir. İdare Performans Programı, Birim Performans Programında yer alan bilgiler de dikkate alınarak oluşturulmuştur.Bu plan uzun vadeli ve geleceğe dönük bakış açımızı ortaya koymaktadır. Stratejik Plan ve Performans Programı değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret etmekte ve değişimi desteklemektedir. Temel hedefi disiplinli ve sistemli bir şekilde kaliteli yönetimi ortaya koymaktır.

 

        Hazırlamış olduğumuz performans programının; değerlendirme ve sonuçlarından hareketle, yöneticilerin geleceğe ilişkin  doğru kararlar vermelerinde, karar alma süreçlerini güçlendirmelerinde, kurumsal gelişmenin sağlanmasında, etkin kaynak kullanımı ve dağılımının sağlanmasında ayrıca  hesap verebilirlik için zemin oluşturulmasında yararlı olmasını temenni ediyor ve “ Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.”maddesi gereği 2012 Mali Yılı Performans Programı’nın hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, programın Tunçbilek Beldemize  hayırlı olmasını ve başarıyla uygulanmasını dilerim.

 

        Mustafa DÜZGÜN
 Tunçbilek Belediye Başkanı