Jeolojik Yapı

Tunçbilek kömür havzasının temelini, palezoik yaşlı metamorfik şist ve kristalize kireç taşları ile bunun üzerine diskordan olarak bulunan mesozoik yaşlı serpantinleşmiş ultrabazik kayaçlar oluşturmaktadır.

Temel üzerinde diskordan olarak bulunan neojen sedimanları karasal oluşuklardır.Bunlardan miosende çökelenlere Tunçbilek Serisi (alt serisi), pliosende çökelenlere de Domaniç Serisi (üst seri) adı verilmektedir.

Temel üzerinde diskordan olarak bulunan neojen; konglomera ve kumtaşları ile başlar. Bu seviyeler içinde ekonomik değeri olmayan merceksel linyit damarları bulunmaktadır. Bu seviyenin üzerinde ise sırasıyla; içinde ekonomik linyit damarları olduğu marn, kalkerli marn ve silisli kalker horizonu yer alır. İçinde linyit damarı bulunmayan pliosen serisi, miosen üzerinde konkordan olarak oturmaktadır.

Tunçbilek neojen havzası, epirojenik hareketler sonucunda meydana gelen 10-15 metre atımlı normal faylarla bloklara ayrılmıştır. Bu tabakalar epirojenik hareketler sonucunda 8-10 derecelik bir eğim kazanmıştır.

Tunçbilek havzasında halen işletilmekte olan ana linyit damarının kalınlığı 4-12 metre arasında değişmektedir.